គ្រូណែនាំ ជួន​ សំណាង

ផ្នែក គ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃ

សាកលវិទ្យាល័បៀលប្រាយ       ការដឹកនាំគ្រប់គ្រងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ ជោគជ័យបុគ្គល និងអង្គភាពសម័យបច្ចុប្បន្នដើម្បី ប្រឈម មុខទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានសកលលោក។ អ្នកដឹក​នាំ ជំនួញតែងតែ នឹកគិតផ្តួចផ្តើមនូវ យុទ្ធសាស្រ្ត​ទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើង និងមាន និរន្តភាពខាង​គុណ សម្បត្តិ និងលក្ខណៈពិសេស ខុសប្លែកគ្នានៃ​ការ ប្រកួតប្រជែងនៅលើសមរភូមិអាជីវកម្ម។

Leadership and Management are crucial to individual and organizational success in today's challenging global environment. Leaders conceive and initiate strategies that create and sustain competitive differentiation and advantage.