វេបសាយរបស់សាស្រ្តាចារ្យដែលពាក់ព័ន្ធ

លោកគ្រូ ឈួន ភារុន (ព័ត៌មានវិទ្យា និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម)  www.ppws.tk

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

លោកគ្រូ ស្រ៊ុន​ ចាន់ថា (ភាសាអង់គ្លេស) www.srunchanthabbu.tk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

លោកគ្រូ ហែមចាន់ដារា (គ្រប់គ្រង និង ធនាគារ) www.hemchandarawebsite.tk 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 លោកគ្រូ ឡុក​ ឡងឌី (ច្បាប់ និង គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម) www.lundy.tk

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 វេបសាយសំខាន់ៗ

វចនានុក្រមអង់គ្លេស-ខ្មែរ និងខ្មែរ-អង់គ្លេស

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋករកម្ពុជា

ធនាគាពិភពលោក

http://www.ifc.org/

http://km.wikipedia.org

http://www.eicambodia.org

http://www.cambodia.org

http://www.secc.gov.kh/khmer

http://dict.ant.com.kh

http://www.weforum.org

http://www.secc.gov.kh/khmer/

http://www.heritage.org

http://www.wto.org

http://www.iccwbo.org

http://www.intracen.org/Exporters

http://www.globalenvision.org

http://www.globalissues.org


 ................................................................................................

e-shipping websites

www.angkorone.com

www.lokdo.com

www.khmer24.com

www.tovphsar.com

 វេបសាយព័ត៌មាន

http://www.camnews.org

Cambodia Window dot Com

http://www.cen.com.kh

dap-news.com

Everyday.com.kh

http://www.ksn-news.com

http://ka-set.info

http://www.khmer.rfi.fr/

http://www.voanews.com/khmer/news

http://khmer.radioaustralia.net.au/archives

http://www.khmerenaissance.info

.................................................................................................

វេបសាយជំនួយសារណាបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

www.managementhelp.org

www.smetoolkit.org

www.studymarketing.org

http://books.google.comp://books.google.com